loaders
image
Login Login
ผู้อำนวยการ

นพ.วนิรุทธ์ หอเจริญ

ผู้อำนวยการ รพ.แม่สรวย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลแม่สรวย

คำถามที่พบบ่อย

เบอร์ติดต่อภายใน

ติดต่อโรงพยาบาลแม่สรวย

- 053-786-063

- 053-786-017

- 1669,053-786-400(ห้องฉุกเฉิน(ER))

- 053-786-361(เฉพาะงานIT)

 

เบอร์ติดต่อภายใน

 

100,0

โอเปอร์เรเตอร์

165

เตาเผา

103

คลีนิคพิเศษ 1 DM,HT,COPD

166

ห้องควบคุมเสียง ตึกคุณหญิงศรีศิริ

104

ห้องบัตร

167

สำนักงานกลุ่มการพยาบาล

108

ห้องฉุกเฉิน

168

ห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

109

ห้องให้คำปรึกษา

169

ห้องฉุกเฉิน(ER)

110

Supply

170

ห้องเตรียมอาหาร

111

หน้าห้องตรวจ OPD

171

ห้องทันตกรรม

112

ห้องยา

173

พัสดุ

113

ห้อง LAB

174

ห้องพักใจ จิตเวช

114

โทรสาร รพ.แม่สรวย

175

ป้อมยาม

115

สงเสริม (วคช)

176

หัวหน้าบริหาร

116

ห้องคลอด

177

องค์รวม ห้องประชุม 2

117

Ward ชาย

180

Ward หญิง

129

สสอ.แม่สรวย

181

ป้อมยาม

131

ศูนย์ซ่อมบำรุง

182

คลินิกวัณโรค

137

ศูนย์บริการยานพาหนะ

184

X-ray

142

ARI

185

คลังยา

145

สุขภาพจิต

186

เยี่ยมบ้าน

149

โรงครัว

187

ธุรการ

150

งานเวชกรรมฟื้นฟู

188

ห้องยา คลินิกพิเศษ 1 M,HT,COPD

151

ห้องให้คำปรึกษา

189

คัดกรอง

152

ห้องเก็บเงิน

200

ห้องผู้อำนวยการ

153

ห้องการเงินธุรการ

201

งานเยี่ยมบ้าน 

154

ห้องบัตร PCU

202

ห้องประชุม ห้องคลอด

156

คลังพัสดุ

203

ตึกแพทย์แผนไทย

160

ชักฟอก

205

เจ้าหน้าที่ห้องโสต

161

ศูนย์เปล

206

ห้องงานประกันสุขภาพ

162

ศูนย์คอมฯ(IT),งานสารสนเทศ

 209

คุณประพิมพ์

164

ประชาสัมพันธ์

236

คัดกรอง

ช่วงเวลาทำงานและให้บริการ

หน่วยงาน

ช่วงเวลาทำงานและให้บริการ

งานบริหาร,การเงิน,พัสดุ

08.00น.-12.00น.และ13.00น.-16.00น. ทุกวันทำการ เว้นวันหยุดราชการ

งานห้องบัตร

08.00น.-24.00น.ทุกวัน

งานสุขภาพจิตและจิตเวช

08.00น.-12.00น. และ13.00น.-16.00น. ในเวลาทำการ

งานประกันสุขภาพฯ

08.00น.-20.00น.ทุกวันทำการ และ 08.00น.-16.00น.ในวันหยุดราชการ

งานทันตกรรม

08.00น.-12.00น.รับ 40 คิวต่อวันทุกวันทำการ

ห้องเก็บเงิน

08.00น.-20.00น.ทุกวัน

ฝากครรภ์

ทุกวันอังคาร,พุธ

ฉีดวัคซีนเด็ก

ทุกวันพฤหัส สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

คลีนิกความดัน

ทุกวันจันทร์และอังคาร

คลินิกโรคเบาหวาน

วันพุธและศุกร์

คลินิกโรคปอด และ ARV

ทุกวันพฤหัสบดี

ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน

ทุกวันตลอด 24 ชม.

งานผู้ป่วยนอก

08.00น.-12.00น. และ13.00น.-16.00น. ในเวลาทำการ

งานชันสูตรฯ

08.00น.-12.00น. และ13.00น.-20.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

08.00น.-20.00น.ทุกวันทำการ

งานเวชกรรมฟื้นฟู(กายภาพ)

08.00น.-12.00น. และ13.00น.-18.00น. ทุกวันทำการ และ 08.00น.-12.00น. และ13.00น.-16.00น. ทุกวันหยุดราชการ