loaders
image
Login Login

เกี่ยวกับเรา

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ

about

: 01.10.2564 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 2921

รายละเอียด :

          โรงพยาบาลแม่สรวย ตั้งอยู่ที่ 108  หมู่ที่13  ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 2 กิโลเมตร ติดกับถนนเชียงราย-เวียงป่าเป้า-


about

: 01.10.2564 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 1529

รายละเอียด :


                           เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีภาพลักษณ์เป็นเลิศ ในปี 2575

 


about

: 01.10.2564 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 1428

รายละเอียด :

M: Mastery

          ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความ


about

: 19.05.2565 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 1745

รายละเอียด :

                     โรงพยาบาลแม่สรวย ได้จัดให้บริการห้องพักผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) สำหรับผู้เข้ารับบริการ ตามรายละเอียด ดังนีั้