loaders
image
Login Login

ค่านิยมองค์กร (core value): MOPH

จำนวนเข้าชม 1228 ครั้ง

M: Mastery

          ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)

 

O: Originality

          สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

 

P: People-centered approach

          ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน

 

H: Humility

          มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วน รวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วย วิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน