loaders
image
Login Login

ประวัติโรงพยาบาลแม่สรวย

about
จำนวนเข้าชม 2709 ครั้ง

          โรงพยาบาลแม่สรวย ตั้งอยู่ที่ 108  หมู่ที่13  ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 2 กิโลเมตร ติดกับถนนเชียงราย-เวียงป่าเป้า-เชียงใหม่มีเนื้อที่รวมทั้งหมด25ไร่ โรงพยาบาลแม่สรวยถูกสร้างขึ้นตามโครงการสร้างงานในชนบท โครงการพัฒนาชนบทยากจนและโครงการพัฒนาจังหวัด โดยใช้เงินงบประมาณปี 2525 เป็นทุนในการก่อสร้างก่อนที่จะได้เริ่มดำเนินการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการสำรวจหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม พณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมัยนั้นคือ นายทองหยด  จิตตวีระ ได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ที่จะก่อสร้าง โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2524 เห็นสมควรให้ที่ดินสาธารณประโยชน์เลี้ยงสัตว์ ประจำหมู่ 1 ต.แม่พริก ซึ่งหมดสภาพ จะใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ มานานแล้วเป็นที่ปลูกตั้งโรงพยาบาล ที่ดินแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 5,150 ไร่ แต่จะใช้ที่ดินที่ติดกับถนน ดังกล่าวเพียง 35 ไร่ เท่านั้น ด้วยความร่วมมือจาก นายชาญณรงค์ ยงพาณิช นายอำเภอแม่สรวยสมัยนั้น นายประสงค์  อิ่นแก้ว สาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของอำเภอแม่สรวย ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือ กับคณะกรรมการสภาตำบลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ที่ดินแปลง ดังกล่าวอยู่ทุกฝ่ายได้เล็งเห็น ประโยชน์ที่จะตามมาแก่ประชาชนชาวอำเภอแม่สรวยจึงเห็นชอบให้ที่ดิน จำนวน 35 ไร่เป็นที่ก่อสร้าง และโรงพยาบาลแม่สรวยได้เปิดให้ประชาชนมารับบริการตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2526 เป็นต้นมาและประชาชนชาวอำเภอแม่สรวยได้พร้อมใจกันเรี่ยไรเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและมีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญโรงพยาบาลทางคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลจึงลงมติเห็นชอบให้ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลแม่สรวยขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2528 โรงพยาบาลแม่สรวยเป็นโรงพยาบาลชุมชม ขนาด60 เตียง สังกัดหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ทำเนียบผู้อำนวยการ

1.นพ.มานพ        ปราณมนตรี 2526 - 2527
2.นพ.ทนง         สุนทรปกรณ์กิจ  2527 - 2529
3.นพ.บัญชา       ดิลกธนากุล 2529 - 2532
4.พญ.จรรยา      ธนะกุลมาส 2532 - 2532
5.นพ.ประกัน        สุขวงษ์ 2532 - 2538
6.นพ.ภูมิศิลป์       เก่งกาจ 2538 - 2540
7.พญ.กาญจนา     ปรีดิศรีพิพัฒน์ 2540 - 2542
8.พญ.สาริณี        รุ่งศร 2542 - 2543
9.นพ.พิสิฐ       ตันติวัฒนากุล 2543 - 2544
10.นพ.ปณิธี        ธัมมวิจยะ 2544 - 2546
11.พญ.ญาณภา     อินทจักร 2547 - 2548
12.นพ.ไพบูลย์  เซี่ยงฉิน 2548 - 2548
13.นพ.สมบูรณ์     พันธ์วงค์ 2548 - 2549
14.นพ.อมรศักดิ์     รูปสูง 2549 - 2552
15.นพ.วัชระพงษ์     คำหล้า 2552 - 2552
16.นพ.ธนาวิทย์    บริสุทธนารักษ์ 2552 - 2553
17.นพ.ศิวะพร      จึงพิชาญวณิชย์ 2553 - 2563
18.พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร 2563 - ปัจจุบัน