loaders
image
Login Login

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2566

หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป
จำนวนเข้าชม 181 ครั้ง

        ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือความเห็นแก่ผู้อำนวยการ ในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 21 แห่ง

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2566 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

(1) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐาน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ให้มีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐาน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ให้มีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุการรับรองเดิม จำนวน 16 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่

โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลธารโต จังหวัดยะลา

โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จังหวัดตรัง

(3) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐาน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ให้มีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุการรับรองเดิม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จังหวัดเลย

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ไฟล์แนบ

วันที่นำเข้าข่าว : 21.12.2566
โดย : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง