loaders
image
Login Login

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงกองทุนสปสช. 2565

หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป
จำนวนเข้าชม 710 ครั้ง

 

1. หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช่จ่าย กรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นที่มีเหตุสมควร ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


2. ระบบการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน (Authentication)


3. แนวทางการปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


4. การจัดทําบัญชีข้อมูลยาของโรงพยาบาล (Drug Catalogue)


5. แนวทางการตรวจสอบการชดเชย และคุณภาพบริการ ปีงบประมาณ 2565


6. ชี้แจงกองทุนปี 65 เขต 1 ภาพรวมประเด็นเปลี่ยน


7. ระบบยืนยันการเข้ารับบริการ Authentication


8. ชี้แจงงานตรวจสอบ Pre-Post audit เขต1 2565


9. Covidเขต 1


10. ชี้แจงหน่วยบริการ


11. ชี้แจง IP และกลุ่มโรค


12. จิตเวช เอดส์ วัณโรค ข้อเข่า


13. กองทุนโรคเรื้อรัง PHC


14. ชี้แจง กปท


15. การประชุมชี้แจง LTC ปีงบประมาณ 2565


16. ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์


17. grading random เขต1

 

 

 

 

วันที่นำเข้าข่าว : 07.12.2564
โดย : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง