loaders
image
Login Login

ชี้แจงกองทุน สปสช.

จำนวนเข้าชม 1732 ครั้ง

1. เอกสารประกอบการประชุม IMC 3ก.พ.66


2. เอกสารประชุมซูม Home ward 24 มค 66


3. เอกสารประกอบการประชุม Fee schedule ชี้แจงหน่วยบริการ


4. เอกสารประชุมชี้แจง KTB วันที่5 มค 2566


5. เอกสารประชุมการบริหารกองทุน UC ปี2566 เขต1 วันที่ 22-23 ธค 65


6. เอกสารชี้แจงการประชุม กปท. 2565


7. รายงานสรุปภาพรวมงบประมาณกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2565


8. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น


9. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่าย


10. ชี้แจงกองทุน สปสช.2565


11. ชี้แจงกองทุน สปสช.2564
12. คู่มือบริหารกองทุนสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2564
13. คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
14. รวบรวม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและเอกสารสำคัญ

15. เอกสารประกอบการลงพื้นที่แจงโครงการ HPV DNA Test ปีงบ2564