loaders
image
Login Login

แผนงานโครงการ

จำนวนทั้งหมด 12 รายการ

โครงการและตัวชี้วัดกระทรวงสธ.ปี2566 (ผ่านโปรแกรม zoom วันที่29กย.65)

ปี : 2565     หมวดหมู่ : แผนงานโครงการ     : 333

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

ปี : 2563     หมวดหมู่ : แผนงานโครงการ     : 488

Infographic นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปี : 2563     หมวดหมู่ : แผนงานโครงการ     : 502

ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ปี : 2563     หมวดหมู่ : แผนงานโครงการ     : 523

Infographicนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ปี : 2563     หมวดหมู่ : แผนงานโครงการ     : 463

บัญชีรายการครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวง

ปี : 2563     หมวดหมู่ : แผนงานโครงการ     : 448

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ธันวาคม2561

ปี : 2563     หมวดหมู่ : แผนงานโครงการ     : 448

หลักการอ้างอิงในการใช้ราคากลาง

ปี : 2563     หมวดหมู่ : แผนงานโครงการ     : 431

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563

ปี : 2563     หมวดหมู่ : แผนงานโครงการ     : 463

มอบหมายKPI-2563

ปี : 2563     หมวดหมู่ : แผนงานโครงการ     : 433

งบค่าเสื่อมปี 2564

ปี : 2563     หมวดหมู่ : แผนงานโครงการ     : 429

แผนงานโครงการปี64

ปี : 2563     หมวดหมู่ : แผนงานโครงการ     : 485