loaders
image
Login Login

แบบสอบถามความพึงพอใจ

จำนวนทั้งหมด 18 รายการ

[สำหรับเจ้าหน้าที่]

โครงการอบรมเชิง-ปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลบริการเพื่อการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพและการใช้โปรแกรมจัดการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล Receivable Claim (RCM) ปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ : สำหรับเจ้าหน้าที่ : 05.01.2567 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 80


[สำหรับเจ้าหน้าที่]

แบบฟอร์มการสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงจากการทำงานในโรงพยาบาล

หมวดหมู่ : สำหรับเจ้าหน้าที่ : 05.01.2567 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 83


[สำหรับผู้ป่วย]

แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ระบบคิว H4U ของงานผู้ป่วยนอก

หมวดหมู่ : สำหรับผู้ป่วย : 04.01.2567 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 139


[ลงทะเบียน]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลบริการเพื่อการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบการ เคลมโดยใช้โปรแกรม Qlik View ปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ : ลงทะเบียน : 15.12.2566 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 100


[สำหรับผู้ป่วย]

OPD ใบตอบรับการได้รับยาทางไปรษณีย์ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก

หมวดหมู่ : สำหรับผู้ป่วย : 19.05.2566 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 199


[สำหรับผู้ป่วย]

ใบตอบรับการได้รับยาทางไปรษณีย์ คลินิกโรคเรื้อรัง

หมวดหมู่ : สำหรับผู้ป่วย : 18.05.2566 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 148


[สำหรับเจ้าหน้าที่]

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ

หมวดหมู่ : สำหรับเจ้าหน้าที่ : 10.05.2566 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 206


[สำหรับเจ้าหน้าที่]

ความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ

หมวดหมู่ : สำหรับเจ้าหน้าที่ : 03.11.2564 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 648

[สำหรับ Admin]

ความพึงพอใจในงาน

หมวดหมู่ : สำหรับเจ้าหน้าที่ : 03.11.2564 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 601


[สำหรับเจ้าหน้าที่]

แบบประเมินธรรมาภิบาลองค์กร

หมวดหมู่ : สำหรับเจ้าหน้าที่ : 03.11.2564 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 582

[สำหรับ Admin]

หมวดหมู่ : สำหรับเจ้าหน้าที่ : 03.11.2564 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 570


ลำดับที่ 10

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ดูภาพขนาดใหญ่

[สำหรับเจ้าหน้าที่]

ความผูกพันต่อองค์กร

หมวดหมู่ : สำหรับเจ้าหน้าที่ : 03.11.2564 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 604

[สำหรับ Admin]

ผูกพันต่อองค์กร

หมวดหมู่ : สำหรับเจ้าหน้าที่ : 03.11.2564 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 524


ลำดับที่ 11

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ดูภาพขนาดใหญ่

หมวดหมู่ : ลงทะเบียน : 27.01.2566 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 262


ลำดับที่ 12

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ดูภาพขนาดใหญ่

[ลงทะเบียน]

โครงการอบรมเชิง-ปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลบริการเพื่อการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพและการใช้โปรแกรมจัดการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล Receivable Claim (RCM) ปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ : ลงทะเบียน : 07.11.2565 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 239


ลำดับที่ 13

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ดูภาพขนาดใหญ่

[สำหรับเจ้าหน้าที่]

แบบประเมินความเครียด(ST5)ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

หมวดหมู่ : สำหรับเจ้าหน้าที่ : 26.01.2565 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 567


ลำดับที่ 14

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ดูภาพขนาดใหญ่

[สำหรับเจ้าหน้าที่]

แบบประเมินภาวะหมดไฟ(Burnout) หรือเบื่อหน่ายการทำงาน

หมวดหมู่ : สำหรับเจ้าหน้าที่ : 26.01.2565 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 566


ลำดับที่ 15

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ดูภาพขนาดใหญ่

[สำหรับผู้ป่วย]

แบบประเมินการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยที่มีอาการหลงเหลือหลังการหายป่วยโรคโควิด-19

หมวดหมู่ : สำหรับผู้ป่วย : 26.01.2565 : ผู้ดูแลระบบ สูงสุด : 488